ขอปิดเว็บอร์ดนะครับ หากต้องการติดต่อสื่อสารสามารถใช้งาน Facebook ได้ครับ FACEBOOK บ้านดอนคา